Неделковски: Прекршени се неколку закони!

Претседателот на Комисија за спорт на ВМРО ДПМНЕ, Влатко Неделковски реагира на неодамнешната отворена истрага на Државната комисија за спречување на корупцијата против Даниел Димевски, а во врска со закупот на неколку објекти во склоп на Спортско-рекреативниот центар Кале.

„Желбата да се прикаже дека објектите се руинирани и неупотребливи само ја потврдува намерата на Димевски за пренамена на објектите за спорт во нешто друго. Впрочем целиот договор речиси во сите негови членови, зборува за противзаконски дејствија од типот на пренамена, промена на ДУП, трајна градба, ексклузивитет при изборот на коинвеститор, начин на поделба на изградена површина, предност при откуп на државно земјиште, плаќање со компензација, преземање на договорот од трета страна и можност од давање во подзакуп. Од месечината се гледа намерата на Димевски оваа атрактивна локација да ја претвори во градежна парцела со цел остварување на огромни профити на грбот на граѓаните и државата преку еден куп прекршувања на многу закони кои ја регулираат оваа проблематика, истакна тој.

Прекршен е Законот за користење и располагање со стварите во државна и општинска сопственост член 37 став (1) и (2), затоа што јавната објава не е објавена преку бирото за јавни набавки, не е извршена електронско наддавање за истиот и дава право за подзакуп … Прекршен е законот за спорт по член 61, 63 и 64. Прекршен е законот за извршување затоа што на Димевски во членот 6 од договорот му се овозможува  да плаќа со компензација со што ги оштетува доверителите кои имаат приоритет при извршувањето. Овозможено му е договорот да го преземе трета страна која не била дел од постапката за закуп и нема никакви должничко доверителски односи со Јавното претпријатие. Доказ дека спортската дејност со објектите не го интересира Даниел Димевски, е тоа дека фирмата ТУРД ОЛИМПИК кој има шифра на дејност 93.13 Објекти за фитнес, незаконски го предава правото за закуп на Агенцијата за промет со недвижен имот, градежништво, консалтинг, трговија и услуги МАКЕДОНСКА КУЌА со шифра на дејност 43.99 – Останати градежни работи, неспоменати на друго место. Инаку и двете фирми се во сопственост на Даниел Димевски односно неговата сопруга, посочи тој.

Поради сето ова мора:

  • Државното правобранителство да покрене постапка за поништување на незаконскиот договор.
  • Владата да го разреши ВД директорот на ЈПСОС Шпенди Хајредин поради несовесно управување со имотот на државата и да покрене кривична постапка за злоупотреба на службена положба.
  • Даниел Димевски да поднесе оставка од функцијата советник на премиерот за спорт, доколку тоа не го направи, владата да го раскине договорот со него и да покрене соодветна постапка поради судир на интереси како вршител на јавна функција.
  • За крај ги потсетувам сите вклучени во овој криминален договор на Член 73-б од законот за спорт, кој недвосмислено го кажува следното: Тој што спротивно на закон ќе сруши, пренамени за друга дејност освен за дејноста спорт или отуѓи на трети лица објекти за спорт во сопственост на Република Македонија, во сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје,  ќе се казни со затвор од една до три години“, вели Неделковски.